Täienduskoolituse õppekorralduse alused

Üldsätted

 • Hariduslabor OÜ (registrikood 16163036) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
 • Hariduslabor OÜ ( majandustegevusteate number: 237402; õppekava rühm: haridus, üldine õppesuund, isikuareng, juhtimine ja haldus ning sotsiaaltöö ja nõustamine) korraldab täienduskoolitust hariduse, isikuarengu, sotsiaaltöö, juhtimise ja kasvatusteaduste valdkonnas.
 • Hariduslabor OÜ korraldab üldjuhul tellimuskoolitusi, avatud koolituste puhul avaldatakse info koduleheküljel www. hariduslabor.ee.
 • Koolitused toimuvad üldjuhul grupikoolitustena, tellija soovil ka individuaalkoolitusena.
 • Hariduslabor OÜ töökeel on eesti keel. Vastavasisulise tellimuse korral võime õppetööd läbi viia ka inglise ja vene keeles.

Koolitusele vastuvõtmise ja koolituselt väljaarvamise kord

Tellimuskoolituste puhul:

 • Õppetöö toimub täienduskoolituskursustena. Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus kursuse ajakava alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 • Koolitusgrupi komplekteerimine toimub üldjuhul tellija poolt. Hariduslabor OÜ aitab vajadusel tellijal kavandada koolitusgrupi moodustamise protsessi ja seada tingimusi motiveeritud osalejate väljaselgitamiseks. 
 • Täpsemad koolitustele vastuvõtmise tingimused või koolitusgrupist välja jäämise/langemise tingimused lepitakse kokku koostööst tellijaga. 
 • Hariduslabor OÜ koolitajad annavad soovitusi ka grupi suuruse kohta, et õppe kvaliteet ei kannataks.

Avatud koolituste puhul:

 • Õppetöö toimub täienduskoolituskursustena. Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus kursuse ajakava alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit
 • Õppija avaldab soovi koolitusel osalemiseks täites koduleheküljel www.hariduslabor.ee registreerimisvormi.
 • Õppegrupp moodustatakse õppekavas kirjeldatud sihtgruppi kuuluvuse alusel.
 • Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusele registreerunud ja kes on vajadusel tasunud õppemaksu.
 • Koolitusgrupp moodustatakse registreerumise järjekorra või motivatsioonikirja (vastavalt õppekavas kirjeldatule) alusel.
 • Registreerunud osalejatele saadetakse kinnitus e-posti teel, mille koolitusel osaleda soovija registreerimisel esitas.
 • Juhul kui koolitusgrupp ei täitu, teavitatakse registreerunuid e-posti teel vähemalt viis tööpäeva enne koolituse planeeritud algust ning pakutakse võimalusel alternatiivseid võimalusi soovitud teema omandamiseks.
 • Koolitusele registreerunul on võimalik registreerumine tühistada vastavalt iga koolituse juures kirjeldatud tühistamise tingimustele.
 • Õppija kinnitab allkirjaga igal koolituspäeval osalemise. Kui tegemist on veebikoolitusega, kinnitab õppija oma osaluse vastavat veebikeskkonda kasutades.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

 • Õppijate isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse enamasti elektrooniliselt. Koolitustel osalejate allkirjalehed säilitatakse kontaktõppe korral paberkandjal, veebiõppe  korral elektrooniliselt.
 • Isikuandmeid kogutakse läbi veebipõhise registreerumisvormi.
 • Koolitusele registreerumiseks ja koolituse läbimisel tunnistuse väljastamiseks kogutakse õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, isikukood, e-posti aadress ja telefoninumber. Isikukood on vajalik personaalse tunnistuse väljastamiseks.   
 • Isikuandmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel. Klientide isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ning isikuandmete kasutamine muudel kui õppija valitud koolitusega seotud eesmärkidel on lubatud üksnes õppija kirjalikul nõusolekul.

Õppe lõpetamise tingimused

 • Koolituse lõpetamise tingimused on alati välja toodud õppekavades.
 • Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

Õppetasu maksmine, sellest vabastamise ja tagastamise tingimused ja kord

Tellimuskoolituste puhul:

 • Juhul kui õppetasu on kehtestatud, määrab selle korra ja tingimused tellija.

Avatud koolituste puhul:

 • Juhul kui avatud koolitus on õppija jaoks tasuline, esitab Hariduslabor OÜ koolituse teavituse juures tasumisega seotud detailid.
 • Õppemaks tasutakse esitatud arve alusel enne koolituse algust või maksegraafiku alusel enne koolituse lõppu.
 • Maksegraafikuga maksmisel sõlmitakse koolitusel osalejaga kirjalik õppeleping, kus määratakse ära maksmise kord. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.
 • Koolituse ära jäämisel Hariduslabor OÜ-st tulenevatel põhjustel tühistatakse registreerunutele väljastatud arved ning tagastatakse õppemaks.

Õppimise katkestamine 

 • Täienduskoolituse katkestamise võimalikkus sõltub läbitava koolituse pikkusest ja toimub kokkuleppel vastava täienduskoolituskursuse korraldajaga/kontaktisikuga. Kontaktisikud võivad erinevate koolituste puhul olla erinevad.
 • Kui täienduskoolituskursuse katkestanul on soov peale õppe katkestamist uuesti samale koolitusele õppima asuda, tuleb tal kas registreeruda uuesti või küsida täiendavat infot vastava koolituse korraldajalt/kontaktisikult.

Õppekava autoriõigused

 • Tellimuskoolituse puhul loodud täienduskoolituskursuse autoriõigused ja intellektuaalne omand lepitakse kokku tellijaga, enne koolituse läbiviimist.
 • Avatud koolituse puhul loodud täienduskoolituskursuse autoriõigused ja intellektuaalne omand lepitakse kokku Hariduslabor OÜ ja koolitajatega, enne koolituse läbiviimist.