Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Millist koostööd pakume?

Üldsätted

 • Hariduslabor OÜ on koolituste väljatöötamisel ja korraldamisel orienteeritud tellija  arenguvajaduse ärakuulamisele, sobivate rätsepalahenduste disainimisele  ja oma valdkonna ekspertide kaasamisele koolituste läbiviimisel.

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine

 • Õppekavad lähtuvad sihtgrupi vajadusest ning on väljundipõhised. Õppekavad on oma sisult terviklikud ja nende struktuur on kooskõlas täiskasvanute koolituse seaduses ning täienduskoolituse standardis välja toodud nõuetega.
 • Kutse- või erialase täiendusõppe õppekavade koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard.
 • Õppekavad luuakse tellija, Hariduslabor OÜ ekspertide ning antud teemal kompetentsete koolitajate poolt koosloomelise meeskonnatööna.
 • Õppekavade sisu tugineb tõenduspõhistel ja kaasaegsel õpikäsitlusel ning parimatel praktikatel.

Täienduskoolituse koolitajate kvaliteedi tagamine

 • Koolitajad tuginevad täiskasvanukoolituse headele tavadele ning lähtuvad täiskasvanute koolitaja kutse eetikast.
 • Koolitajad kasutavad õppetöö läbiviimisel koosloome, nõustamise ja coachingu  elemente.
 • Koolitajatel on  põhjalik erialane kogemus õpetatavas valdkonnas ning andragoogiline pädevus, mis tähendab, et nad valdavad teemat nii teoreetilisel kui praktilisel tasandil.
 • Koolitajad tegelevad pidevalt enesetäiendusega, õppides praktiliste tööülesannete käigus, osaledes konverentsidel, koolitustel, õpitubades ning hoides end kursis kaasaegse erialase kirjandusega. 

Täienduskoolituse õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

 • Kontaktkoolitused toimuvad koolituse tellija või Hariduslabor OÜ poolt renditud ruumides, mis vastavad koolituse spetsiifikale, grupi suurusele ja kasutatavale metoodikale. 
 • Tellija soovi kohaselt võib koolitus toimuda ka veebi vahendusel. Veebikoolituste puhul toimuvad koolitused tellijaga kokkulepitud veebikeskkonnas, mis võimaldab planeeritud metoodikate kasutamist.
 • Võimalus on tellida ka hübriidkoolitusi, kus on ühendatud nii kontakt- kui veebipõhine õpe.

Tagasiside kogumise ja kasutamise kord

 • Koolituste tagasiside kogumise kord lepitakse koolitusprogrammi disainimisel kokku Hariduslabor OÜ ja tellija omavahelises koostöös.
 • Hariduslabor OÜ töötab iga koolituse jaoks välja koolituse ülesehitust , koolitujate arvu ja koolituse eripära silmas pidades sobiva tagasiside kogumise alused ja korralduse (e-võimalused, grupiintervjuud, paberil tagasisidelehed jm). 
 • Pikemate koolituste puhul küsitakse tagasisidet peale igat koolitusmoodulit ning võimalusel arvestatakse saadud tagasisidega järgnevate moodulite ettevalmistamisel ja  läbiviimisel.
 • Koolituse tulemuslikkuse ning ootuste vastavuse osas arvestab Hariduslabor OÜ nii koolitusel osalejate  kui tellija poolse tagasisidega ning esitab  koolituse lõppedes lõppraporti (sh arendusettepanekud jätkutegevusteks).
 • Tuginedes valdkonnas toimuvatele arengutele, koolitusel osalejate tagasisidele ning koolitajate poolsele hinnangule täiustab Hariduslabor OÜ olemasolevaid koolitusprogramme ning loob uusi õppimisvõimalusi.